Umrlčí cesta

Dnes již téměř nepoužívaná, z větší části zarostlá cesta, jejíž funkci přebrala v polovině 20. století silnice Strmilov – Bořetín, která je vedena z velké části původní bažinou a údolím kamenitého potoka.
Umrlčí cesta spojovala Bořetín se silnicí Strmilov – Palupín. Říkalo se jí umrlčí, protože když se ze Strmilova do Bořetína chodilo pěšky, chodilo se po pěšinách v dnešních polích několik desítek metrů západně od dnešní silnice Strmilov – Bořetín. Tato cesta má minimální výškové rozdíly, a tak se používala především k povozům, z nichž se v paměti lidstva usadili povozy pohřební, protože Bořetín měl pohřební právo na zprvu na strmilovském hřbitově, později na palupínském, ale tehdy neexistovala ani dnešní silnice Bořetín – Palupín, proto byla i v tomto případě využívána Umrlčí cesta.
To ale není zdaleka všechno. Umrlčí cesta se proslavila především nálezem pokladu starořímských mincí v hliněné nádobě roku 1899. Poklad byl objevený náhodou 7. října 1899 při dobývání brambor a byla mu věnována velká pozornost ze strany numismatiků i historiků. Dnes je Umrlčí cesta využívaná přibližně z jedné třetiny jako polní cesta pro zemědělce a dřevorubce. Z další třetiny je stále patrná díky starým stromům, které zůstaly na svých místech ,a poslední třetina je téměř zahlazena, protože byl na jejím místě vysázen les. Okolo umrlčí cesty roste mnoho velkých ovocných stromů (především třešní a hrušní) jako pozůstatek z dob jejího vrcholu před druhou světovou válkou.